Проекти на нормативни актове

 

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове – тук;

За постъпилите предложения и становища, по проекта за приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на община Хаджидимово, в обявения 30-дневен срок, считано от 26.07.2022 г. до 24.08.2022 г. публикуван заедно с Мотивите към него на интернет страницата на Общинския съвет.

По посочения проект за изменение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на община Хаджидимово.

Председател на Общинския съвет: Мехмед Имамов

 

Предложение за приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на община Хаджидимово – на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 26.07.2022 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg

Проект на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на община Хаджидимово-тук;

Мотиви за приемане на Наредбата – тук.

 

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Хаджидимово. На основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 21.01.2022 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg

Докладна за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – тук;

Мотиви към докладната запискатук;

 

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за приемане на изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Хаджидимово – тук;

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за приемане на изменение в Наредба за определяне размера на местните данъци в община Хаджидимово – тук;

 На основание чл. 6 от ЗЗБ, Общински съвет – Хаджидимово публикува Общинска програма за намаляване риска от бедствия – заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 22.11.2021 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg. – тук 

Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  – на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 18.11.2021 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg. – тук

 

– Предложение за  изменение на Наредба за определянето размера на местните данъци– на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 22.10.2021 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail:obshtina_hadjidimovo@mail.bg – документи тук.

Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  – на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 15 дневен срок, считано от 25.03.2021 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg. Срокът е по-къс, тъй като е необходимо по-спешно вземане на решение, защото парка с животните има доста посетители, влакчето е монтирано и е необходимо да се регламентира събирането на таксата.

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – тук;

Мотиви за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугитук.

Предложение за  изменение на Наредба за определянето размера на местните данъци– на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 11.11.2020 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинския съвет и на е- mail:obshtinskisavet_hd@abv.bg

Докладна и мотиви за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци – тук.

Предложение за  изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация– на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 30.09.2020 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинския съвет и на е- mail:obshtinskisavet_hd@abv.bg

Докладна и мотиви за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – тук;

Предложение за приемане на Етичен кодекс на Общинския съвет  – на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 09.03.2020 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg.

Проект на Етичен кодекс – тук;

Мотиви за приемане на Етичен кодекс – тук.

-Предложение за  изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 02.03.2020 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинския съвет и на е- mail:obshtinskisavet_hd@abv.bg

Докладна, проект и мотиви за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – тук;

-Предложение за  изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация– на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 04.02.2020 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинския съвет и на е- mail:obshtinskisavet_hd@abv.bg

Мотиви за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – тук;

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – тук.

-Предложение за  отмяна на Наредба за управление на отпадъците, приета с решение № 762/03.12.2014 г. и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хаджидимово  – на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 23.01.2020 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg.

Мотиви за приемане на Наредба за управлението на отпадъците на територията на община Хаджидимово – тук

Проект на Наредба за управлението на отпадъците на територията на община Хаджидимово – тук

-Предложение за отмяна на Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Хаджидимово  – на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 23.01.2020 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg.

Мотиви и проект на Наредба за отмяна на Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Хаджидимово – тук

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения и становища, по проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – тук;

Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  – на основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 27.12.2019 г.  да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46,  в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – тук;

Мотиви за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – тук.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове по представения проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация – тук;

– 21.11.2019 г. – Общински съвет публикува проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация – на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от 21.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Хаджидимово, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за община Хаджидимово. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46, стая № 2 – деловодството на Общински съвет – Хаджидимово, или на следния електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg .

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрациятук;

Мотивитук;

 • Проект и мотиви за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци – 03.09.2019 г.тук;
 • Проект за изменение на Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии – 27.03.2019 г.тук
 • Проект за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища – 18.03.2019 г.тук
 • Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Хаджидимово – проект и мотиви  – 22.03.2019 г. – тук
 • Проект и мотиви за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отупскане на еднократна финансова помощ – 24.01.2019 г.тук;
 • Отмяна на Наредба за търговската дейност – 05.11.2018 г.тук
 • Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 14.09.2018 г. – тук
 • Изменение на НРПУРОИКПК 08.07.2018 г. – тук
 • Проект на Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на община Хаджидимово – 04.07.2018 г.тук;
 • Проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на община Хаджидимово – 03.07.2018 г. – тук;
 • Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хаджидимово 2018-2020 г. – 13.06.2018 г.тук;
 • Проект за отмяна  на чл. 61, ал. 3 от НРПУРОИКПК – 05.02.2018 – тук;
 • Проект  и мотиви за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – 14.02.2018 г. – тук
 • Проект и мотиви за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 18.10.2017 г.тук;
 • Проект и мотиви за изменение на НРПУРОИКПК – 18.10.2017 г. – тук;
 • Изменение на наредба за символиката и отличията на община Хаджидимово 15.09.2017 г. – тук
 • Проект и мотиви за Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хаджидимово – 20.11.2014 г.тук
 •  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хаджидимово – 12.11.2014 г.тук
 • Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Хаджидимово и издаване на сертификати клас В – 23.10.2014 г.тук