Постоянни комисии при Общинския съвет

     

   І. ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“

 1. Ибраим Ибраимов Зайденов – председател;
 2. Илвие Ферадова Кокударева;
 3. Костадин Димитров Караянев;
 4. Костадин Георгиев Лазаров;
 5. Лазар Тодоров Папазов.

         ІІПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“

 1. Ангел Иванов Безев – председател;
 2. Димитър Ангелов Пумпалов;
 3. Димитър Георгиев Парасков;
 4. Кирил Великов Праматаров;
 5. Костадин Димитров Караянев.

ІІІ. ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА“

 1. Димитър Георгиев Парасков – председател;
 2. Димитър Ангелов Пумпалов;
 3. Емел Сюлейманова Хавальова;
 4. Илиян Димитров Синадинов;
 5. Елхан Юлиянов Чинарски.

          ІV. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

 1. Илвие Ферадова Кокударева – председател;
 2. Ангел Иванов Безев;
 3. Емел Сюлейманова Хавальова;
 4. Кирил Великов Праматаров;
 5. Наташа Атанасова Стоянова.

           V. ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРОФОНДОВЕ, БИЗНЕС СРЕДА, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“

 1. Илиян Димитров Синадинов – председател;
 2. Ибраим Ибраимов Зайденов;
 3. Шейнур Шейнуров Моллов;
 4. Костадин Георгиев Лазаров;
 5. Лазар Тодоров Папазов.

         VІ. ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“

 1. Димитър Ангелов Пумпалов – председател;
 2. Шейнур Шейнуров Моллов;
 3. Костадин Димитров Караянев;
 4. Кирил Великов Праматаров;
 5. Елхан Юлиянов Чинарски.