Правилници и наредби

1. Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г. – тук

2. Етичен кодекс на Общински съвет – Хаджидимово – 12.06.2020 г. – тук

3. Правилник за  реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ – 01.03.2019 г.  – тук

4. Наредба за определяне размера на местните данъци – 2021 г. – тук

5. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 29.12.2021 г. – тук

6. Стратегия за управлението на общинската собственост в община Хаджидимово за мандат 2019-2023 г. – тук

7.  Наредба за символиката и отличията на община Хаджидимово – 31.10.2017 г. – тук

8.  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища – 10.05.2019 г. – тук

9. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, негодни за ползване или застрашаващи сигурността на гражданите на територията на Община Хаджидимово г. – тук

10. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Хаджидимово – 08.04.2019 г. – тук

11. Наредба за търговската дейност на територията на Община Хаджидимово – 28.10.2016 г. – тук

12. Наредба за публично-частното партньорство на Община Хаджидимово – 08.07.2008 г. – тук

13. Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територията на община Хаджидимово  – 02.09.2022 г. – тук

14. Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Хаджидимово – 31.03.2017 г. – тук

15. Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на Община Хаджидимово – тук

16. Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии – 28.04.2016 г. – тук

17. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Хаджидимово – 30.06.2017 г. – тук

18. Наредба за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете на община Хаджидимово – 08.11.2018 г. – тук

19. Наредба за управление на общинските пътища – 2005 г. – тук

20. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Хаджидимово – 2009 г. – тук

21. Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Хаджидимово – 2008 г. – тук

22. Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хаджидимово – 03.12.2014 г. – тук

23. Наредба за охрана на полските имоти и селскостопанска продукция на територията на община Хаджидимово – 2008 г. – тук

24. Наредба за рекламната дейност на територията на община Хаджидимово – 2005 г. – тук

25. Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Хаджидимово и издаване на сертификати клас В – 2014 г. – тук

26. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хаджидимово – тук

27. Регионална програма за управление на отпадъците – РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014 – 2020 г.тук;

28. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г.тук;

29. Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хаджидимово 2020-2025 г. – тук.

30. План за интегрирано развитие на община Хаджидимово 2021-2027 г., приет с решение № 409/28.10.2022 г. – тук;

31. Общинска Програма за опазване на околната среда, приета с решение № 455/02.03.2023 г. – тук;