Новини

О  Б  Я  В  А

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет – Хаджидимово – г-н Мехмед Имамов  организира публично обсъждане на

  1. Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2018 година
  2. Годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2019 година от 9,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.

Документи на хартиен носител може да получите в кабинета на Председателя на Общинския съвет  всеки работен ден.

Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg, не по-късно от два дни преди датата на провеждане на обсъждането.

  • Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. по прихода – тук;
  • Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. по разхода – тук;

14.08.2019 г.

 

Реклами