Новини

21.11.2022 г.                                         Обявление

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 410 на Общинския съвет – Хаджидимово, взето на заседанието му, състояло се на 28.10.2022 г., протокол № 35, се одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за  Кабелна захранваща линия НН-Външно ел. захранване НН на селскостопанска постройка в ПИ 38532.93.1, м. „Фиталар дере“ с. Копривлен – тук;

 

15.11.2022 г. Предложение за именуване на улица в село Абланица – Улица „Водоема“ от осова точка 501 до осова точка 515 от квартали 201 и 202, част от път IIIклас – 1972 – Дъбница – Хвостяне – Блатска – Абланица – Вълкосел – Фъргово – /III-197/“ от км. 10+548 до км. 12+065- съобщение тук;

14.11.2022 г. Актуализиране на Годишната програма за управление на общинската собственост – документи тук;

28.10.2022 г. Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе: Водопровод с трасе от съществуващ уличен водопровод на улица от о.т. 293-о.т. 296 по плана на гр. Хаджидимово, по път 77058.12.217, по път 77058.5.307 до ПИ 77058.5.217 по КККР на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, публикувано в ДВ – тук;

13.09.2022 г. Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2021 година и на годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. – документи тук;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2022 ГОДИНА – ИМОТИ В ГР. ХАДЖИДИМОВО, С. ПЕТРЕЛИК, С. САДОВО И С. КОПРИВЛЕН – тук;

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе : Кабелна захранваща линия  НН –Външно ел.захранване  НН на  селскостопанска  постройка в  ПИ 38532.93.1, в м. „Фиталар дере“, село Копривлен, ЕКАТТЕ 38532 община Хаджидимово, с  трасе в землището на село Копривлен“, публикувано в ДВ – тук;

25.08.2022 г. Предложение за актуализация на Годишната програма за управление на общинската собственост за 2022 г. – информация тук

22.08.2022 г. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2022 ГОДИНА – тук

Председателят на Общинския съвет публикува Отчет за дейността на съвета и на неговите комисии за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. – тук;

Предложение за актуализация на Годишната програма за управление на общинската собственост за 2022 г. – информация тук;

В деловодството на Общински съвет – Хаджидимово е внесена докладна записка, относно: Обявяване на обекти от първостепенно значение и включването им в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2022 г, като общински обекти от първостепенно значение. С докладната записка можете да се запознаете – тук;

 

Доклад за избор на съдебни заседателитук;

16.02.2022 г. На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хаджидимово публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград.

Подадени заявления – 2 броя.

Допуснати кандидати – Сузана Карамфилова Карамфилова и Илия Костадинов Самаров.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 02.02.2022 г. от 13:00 часа

Документи – тук; тук;

 

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 68, ал 1 от ЗСВ, Общински съвет – Хаджидимово открива процедура за избор на двама съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград и определя срок за предоставяне на писмени предложения, ведно с приложени документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ до 15.02.2022 г.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са на възраст от 21 до 68 години;
 2. да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. да имат завършено най-малко средно образование;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. да не страдат от психически заболявания.

Необходими документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
 4. Данни за контакт на две лица за препоръки; 
 5. Мотивационно писмо; 
 6. Писмено съгласие; 
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документи се подават в деловодството на Общински съвет – Хаджидимово, на адрес: гр. Хаджидимово, площад „Димо Хаджидимов“ 46, стая № 2.

Председател на временната комисия – Димитър Пумпалов

 

Председателят на Общински съвет – Хаджидимово публикува Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – тук;

 

20.01.2022 г.                                                   Съобщение

Общински съвет – Хаджидимово публикува проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2022 г. – тук;

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Хаджидимово съобщава, че решение № 275, протокол № 23 от 29.10.2021 г., относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Кабелна захранваща линия НН 1Kv за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1048 на Път II – 19 „Садово – Гоце Делчев“ км. 97+500, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа, на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. /електронна винетка/ е публикувано в Държавен вестник, бр. 109/21.12.2021 г., стр. 95 документи – тук. 19.01.2022 г.

 

Заповед № 241 от 27.10.2021 г. на Кмета на община Хаджидимово за определяне границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – тук.

 

18.11.2021 г.                     

 

Съобщение

 
На основание чл. 66 и чл. 69 от АПК, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, Община Хаджидимово уведомява обществеността, че предстои приемане на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 година. Заинтересованите лица в срок от 30 дни, считано от 19.11.2021 г.  могат да предоставят в деловодството на община Хаджидимово или на имейл – obshtina_hadjidimovo@mail.bg становища и предложения по представения проект – документи – тук.
 
– Предложение за определяне размера на Такса битови отпадъци за 2022 година – тук;
 
– Проект на План за интегрирано развитие на община Хаджидимово 2021-2027 г. – тук

Общински съвет – Хаджидимово публикува Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г., който ще бъде разгледан на заседание през месец август – тук.

 

О  Б  Я  В  А

На основание член 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет град Хаджидимово – г- н Мехмед Имамов организира ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ:

1.На годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2020 година

2.На годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.06.2020 година от 9,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово. Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg   или на публичното обсъждане.

 

На следващо заседание на Общинския съвет предстои приемане на Програми, свързани с повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива, а имено:

 1. Проект на Дългосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива – тук;
 2. Проект на Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива – тук;
 3. Проект на Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива – тук.

Общински съвет – Хаджидимово удължава срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – гр. Гоце Делчев – обява тук.

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – тук.

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хаджидимово открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са на възраст от 21 до 68 години;
 2. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. да имат завършено най-малко средно образование;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. да не страдат от психически заболявания.

Необходими документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
 4. Данни за контакт на две лица за препоръки; 
 5. Мотивационно писмо; 
 6. Писмено съгласие; 
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документи се подават в деловодството на Общински съвет – Хаджидимово, на адрес: гр. Хаджидимово, площад „Димо Хаджидимов“ 46, стая № 2 в срок до 17.08.2020 г.

 

Информация за проект по Програма за развитие на селските райони, Проект   „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и село Абланица, община Хаджидимово“ – тук;

 

Общински съвет – Хаджидимово, публикува план за работа на Общинския съвет и календарен график за провеждане на заседанията за второто полугодие на 2020 г.

План за работа на ОбС и календарен график за провеждане на заседанията за второто полугодие на 2020 г. – тук

Общински съвет – Хаджидимово, публикува план за работа на Общинския съвет и календарен график за провеждане на заседанията за първото полугодие на 2020 г.

План за работа на ОбС и календарен график за провеждане на заседанията за първото полугодие на 2020 г. – тук

СЪОБЩЕНИЕ

На 22.01.2020 г. /сряда/ от 16:30 часа ще се проведе изслушване на кандидата за съдебен заседател за Районен съд – Гоце Делчев. Дава се възможност на всички заинтересовани – граждани, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност да представят становища и въпроси.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Гоце Делчев публикува


СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1. Магдалена Костадинова Атанасова.

Документи – тук.

02.01.2019 г.

ОБЯВА

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хаджидимово открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев. Утвърденият брой за община Хаджидимово е 10 съдебни заседатели.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са на възраст от 21 до 68 години;
 2. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. да имат завършено най-малко средно образование;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. да не страдат от психически заболявания.

 Необходими документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Писмено съгласие;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и

Документи се подават в стая № 2 на Община Хаджидимово в срок до 29.11.2019 г.

Председател на Временна комисия към ОбС: Костадин Караянев

 

Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Във връзка с проведените местни избори на 27 октомври 2019 г. и прилагането на разпоредбата на § 68 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, всеки общински съветник следва да подаде встъпителна декларация за имущество и интереси. За общинските съветници задължението възниква от 01 декември 2019 г. Образецът на декларацията е публикуван на интернет портала на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на адрес: http://www.caciaf.bg .

 

ОБЯВА

На 08.11.2019 г. /петък/ от 13:00 часа, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград , свиква Общински съвет – Хаджидимово на първо заседание за мандат 2019-2023 г.

 

О  Б  Я  В  А

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет – Хаджидимово – г-н Мехмед Имамов  организира публично обсъждане на

 1. Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2018 година
 2. Годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2019 година от 9,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.

Документи на хартиен носител може да получите в кабинета на Председателя на Общинския съвет  всеки работен ден.

Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg, не по-късно от два дни преди датата на провеждане на обсъждането.

 • Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. по прихода – тук;
 • Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. по разхода – тук;

14.08.2019 г.

 

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. – тук
 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. – тук
 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. – тук
 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. – тук