Новини

 

Общински съвет – Хаджидимово публикува Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г., който ще бъде разгледан на заседание през месец август – тук.

О  Б  Я  В  А

На основание член 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет град Хаджидимово – г- н Мехмед Имамов организира ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ:

1.На годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2020 година

2.На годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.06.2020 година от 9,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово. Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg   или на публичното обсъждане.

 

На следващо заседание на Общинския съвет предстои приемане на Програми, свързани с повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива, а имено:

 1. Проект на Дългосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива – тук;
 2. Проект на Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива – тук;
 3. Проект на Програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива – тук.

Общински съвет – Хаджидимово удължава срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – гр. Гоце Делчев – обява тук.

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – тук.

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хаджидимово открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са на възраст от 21 до 68 години;
 2. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. да имат завършено най-малко средно образование;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. да не страдат от психически заболявания.

Необходими документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
 4. Данни за контакт на две лица за препоръки; 
 5. Мотивационно писмо; 
 6. Писмено съгласие; 
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документи се подават в деловодството на Общински съвет – Хаджидимово, на адрес: гр. Хаджидимово, площад „Димо Хаджидимов“ 46, стая № 2 в срок до 17.08.2020 г.

Общински съвет – Хаджидимово, публикува план за работа на Общинския съвет и календарен график за провеждане на заседанията за второто полугодие на 2020 г.

План за работа на ОбС и календарен график за провеждане на заседанията за второто полугодие на 2020 г. – тук

Общински съвет – Хаджидимово, публикува план за работа на Общинския съвет и календарен график за провеждане на заседанията за първото полугодие на 2020 г.

План за работа на ОбС и календарен график за провеждане на заседанията за първото полугодие на 2020 г. – тук

СЪОБЩЕНИЕ

На 22.01.2020 г. /сряда/ от 16:30 часа ще се проведе изслушване на кандидата за съдебен заседател за Районен съд – Гоце Делчев. Дава се възможност на всички заинтересовани – граждани, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност да представят становища и въпроси.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Гоце Делчев публикува


СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1. Магдалена Костадинова Атанасова.

Документи – тук.

02.01.2019 г.

ОБЯВА

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хаджидимово открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев. Утвърденият брой за община Хаджидимово е 10 съдебни заседатели.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да са на възраст от 21 до 68 години;
 2. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. да имат завършено най-малко средно образование;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. да не страдат от психически заболявания.

 Необходими документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Писмено съгласие;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и

Документи се подават в стая № 2 на Община Хаджидимово в срок до 29.11.2019 г.

Председател на Временна комисия към ОбС: Костадин Караянев

 

Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Във връзка с проведените местни избори на 27 октомври 2019 г. и прилагането на разпоредбата на § 68 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, всеки общински съветник следва да подаде встъпителна декларация за имущество и интереси. За общинските съветници задължението възниква от 01 декември 2019 г. Образецът на декларацията е публикуван на интернет портала на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на адрес: http://www.caciaf.bg .

 

ОБЯВА

На 08.11.2019 г. /петък/ от 13:00 часа, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград , свиква Общински съвет – Хаджидимово на първо заседание за мандат 2019-2023 г.

 

О  Б  Я  В  А

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет – Хаджидимово – г-н Мехмед Имамов  организира публично обсъждане на

 1. Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2018 година
 2. Годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2019 година от 9,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.

Документи на хартиен носител може да получите в кабинета на Председателя на Общинския съвет  всеки работен ден.

Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg, не по-късно от два дни преди датата на провеждане на обсъждането.

 • Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. по прихода – тук;
 • Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. по разхода – тук;

14.08.2019 г.

 

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. – тук
 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. – тук
 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. – тук
 • Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. – тук